Info

De gedigitaliseerde versie van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift bevat 50.000 pagina's die doorzoekbaar zijn op auteur, titel, illustrator, onderschrift bij afbeelding, jaar, deel en aflevering.

De uitgever bundelde steeds zes maandelijkse afleveringen van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift en voorzag die van een gecumuleerde inhoudsopgave. In totaal verschenen honderd delen, met in elk deel een halve jaargang.

Het eerste Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift verscheen in 1891 onder hoofdredactie van Prof. Dr. Jan ten Brink, H.J. Schimmel, Joan Berg, J. Hoynck van Papendrecht en F.H. Kaemmerer. De ondertitel luidde: "verzameling van Nederlandsche Letterkundige Kunstwerken, geïllustreerd door Nederlandsche Kunstenaars"; uitgegeven door "Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij "Elsevier", 1891".
In latere jaren werd ook veel aandacht besteed aan beeldende kunst, muziek, dans, toneel, novellen, gedichten, en boekbesprekingen.
De voornaamste hoofdredacteur van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift was Herman Robbers (periode 1905-1937).
Het laatste nummer dateert van december 1940.

Het bandontwerp van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift in periode 1901 (deel 21) t/m 1939 (deel 98) is van Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp (1874 - 1950). Voor een volledig achtergrondverhaal hieromtrent: klik hier

voorbeeld cover

Voor een lijst van alle auteurs: klik hier

Voor een lijst van alle illustratoren: klik hier

Sporadisch werd een speciale extra editie uitgebracht gewijd aan een bepaald onderwerp.
Zo verscheen in de zomer van 1917 de special Sport en Spel.

Elsevier drukkersmerk.

In het Elseviers Geïllustreerd Maandschrift zijn twee verschillende drukkersmerken gebruikt. De uitgever van Elseviers Geïllustreerd Maandschrift was Uitgeversmaatschappij Elsevier. Deze vennootschap werd op 4 maart 1880 opgericht te Rotterdam en heeft, hoewel er met de 16e en 17e eeuwse Elzevier-familie geen enkel verband bestond, behalve de naam ook de Non Solus-imprint ontleend aan de zeventiende-eeuwse Elzeviers. Het gebruikte drukkersmerk laat een boom zien omslingerd door een trosdragende wijnrank met ernaast een gebaarde man reikend naar een der druiventrossen.

  • Bronverwijzing: Lucy Schlüter en Pierre Vinken, The Elsevier Non Solus imprint. Elsevier Science Publisher, Amsterdam, 1997. 36 p. ISBN 0-444-82859.

Het huidige Elsevier Weekblad noemde zich in zijn eerste nummer, dat 27 oktober 1945 verscheen, 'een voortzetting' van het maandblad. Hoewel naam en uitgever inderdaad overeenstemmen, waren frequentie, formaat en redactie geheel vernieuwd.

Bronnen voor geschiedenis Elsevier:


Vragen?

Heeft U vragen over de webeditie van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift dan kunt U een email sturen naar
redactie@elsevierweekblad.nl.

Colofon Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift

Initiatiefnemer, hoofdredacteur: J.A.S. Joustra
Plaatsvervangend hoofdredacteur: drs. R. van Rijckevorsel
Projectleiding: A. van Herwaarden, uitgever Elsevier
Yolijn J. van der Krol , Hoofd Documentatie
Met medewerking van: Maarten Hagemeijer, documentalist
In opdracht uitgevoerd door: X-Cago Roermond, drs. J.W. (Koos) Hussem

Tot stand gekomen dankzij de welwillende bijdrage van Reed Elsevier Nederland


Auteurs- en beeldrecht

De uitgever heeft getracht de auteurs- en beeldrechthebbenden te bereiken. Mocht u niet zijn benaderd en bezwaar hebben tegen het feit dat materiaal gratis voor belangstellenden beschikbaar wordt gesteld via internet , dan kunt u dit aan de uitgever laten weten. Indien u kunt aantonen dat u rechthebbende bent en dat uw rechten worden geschonden, zal de uitgever het betreffende materiaal ontoegankelijk maken. U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen aan redactie@ewmagazine.nl of een brief naar: Postbus 11, 1110 AA, Diemen. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet in alle gevallen de bron worden vermeld.